Yhdistyksen säännöt

OULU-RIDERS RY:N SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Oulu Riders ry ja sen kotipaikka Oulun kaupunki

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja ja kursseja, toimeenpanee keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä järjestää yhteisiä ratsastustilaisuuksia.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry:hyn sekä muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan yhdistykseen muodostaa junioriosasto hallituksen määräämällä tavalla.

Hallitus on yhdistyslain 14§:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistykselle maksettavaksi langenneet jäsenmaksut on kuitenkin suoritettava.

Yhdistyksestä eronnut tai erotettu ei ole oikeutettu käyttämään yhdistyksen jäsenmerkkiä.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai kunniajäseniä.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksen tekemällä päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa.

Yhdistyksen kokouksissa juniorijäsen saa käyttää puhe- mutta ei äänioikeutta, muilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus.

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerralla arvan perusteella.

Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsen sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Lisäksi hallitus voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan toimikuntia.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja edistämiseksi.
 2. Pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin keskusjärjestöihin, joihin yhdistys kuuluu.
 3. Edustaa yhdistystä ulospäin, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana.
 4. Kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat.
 5. Toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.
 6. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja sekä muuta omaisuutta.
 7. Hyväksyä yhdistyksen jäseniksi pyrkivät ja erottaa jäsen yhdistyksestä.
 8. Määrätä alaistensa toimikuntien jäsenet ja tehtävät, ellei yhdistyksen kokous ole niitä määrännyt.
 9. Hoitaa jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut.
 10. Laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen.
 11. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

11§ Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

12§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen on oltava valmiina ja se on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan tulee tarkastaa yhdistyksen hallintoa sekä tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus sekä jättää hallitukselle yhdistykselle osoitettu tarkastuskertomus hyvissä ajoin ennen kokousta.

13§ Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa:

Kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa ja syyskokoukseen loka-marraskuussa.

Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta yhteiskirjeellä.

Jos jäsen haluaa jonkun asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle, syyskokoukselle tarkoitetussa asiassa syyskuun 15. päivään mennessä, kevätkokoukselle tarkoitetussa asiassa helmikuun 15. päivään mennessä.

14§ Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat:

KEVÄTKOKOUKSESSA

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
 2. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.
 3. Päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista.
 4. Käsitellään ilmoitusasiat.
 5. Esitellään vuosikertomus.
 6. Esitellään tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
 7. Päätetään tili- ja vastuuvapaudesta.
 8. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 13§:n ja yhdistyslain 14§:n määräykset.

SYYSKOKOUKSESSA

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
 2. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.
 3. Päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista.
 4. Käsitellään ilmoitusasiat.
 5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 6. Päätetään hallituksen jäsenten toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta.
 7. Käsitellään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
 8. Käsitellään talousarvioehdotus.
 9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 10. Valitaan kolme jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle.
 11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.
 12. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen 13§:n ja yhdistyslain 14§:n määräykset.

Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä.

15§ Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä arkistossa.

16§ Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimina, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä tai vaalia.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

17§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja kummassakin vähintään ¾:n enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkaantuu, on sen varat luovutettava jollekin ratsastusurheilun hyväksi toimivalle oikeuskeloiselle yhdistykselle viimeisen kokouksen lähemmin nimeämällä tavalla.

18§ Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.